Den 1. marts sendes miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Lillebælt Syd i offentlig høring, og vil du gerne vide mere om projektet, inviterer Lillebælt Vind til borgermøde i Sønderborg den 12. marts.

Den 7. februar godkende Energistyrelsen og Miljøstyrelsen miljøkonsekvensrapporterne for havvindmølleprojektet Lillebælt Syd. Nu går arbejdet i gang med at lave et udkast til etableringstilladelse, og det betyder, at projektet kan forventes at få den endelige tilladelse til sommer.

Inden tilladelsen gives får alle dog mulighed for at høre mere om miljøkonsekvensrapporten. Det sker, når rapporten sendes i offentlig høring fra den 1. marts til 26. april. I høringsperioden holdes der et borgermøde på Hotel Sønderborg Strand den 12. marts klokken 18.00. Efterfølgende kan man indsende et høringssvar til rapporten.

Efter høringen sagsbehandler Energistyrelsen og Miljøstyrelsen de indkomne høringssvar og sikrer, at der svares på dem, således intet spørgsmål står ubesvaret hen, inden den endelige etableringstilladelse gives.

Havvindmølleparken skal bestå af 11 vindmøller på hver 15 MW, og projektet er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Havvindmølleparken er nemlig med til at sikre, at der er strøm nok til den grønne omstilling, hvor olie og gas erstattes med el. Strømmen fra vindmølleparken forventes både at forsyne Sønderborgområdets stikkontakter og et planlagt Power-to-X anlæg, der skal producere grønne brændstoffer til fly og skibe.

Det bliver muligt for alle borgere i Sønderborg, Haderslev, Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner at købe andele i havmølleparken. Derfor vil der blive holdt endnu et borgermøde i efteråret, når etableringstilladelsen er på plads, hvor man kan få mere at vide om værditabsordningen og køberetsordningen.

En del borgere på begge sider af Lillebælt har allerede henvendt sig til SONFOR for at blive skrevet op, så de løbende informeres om mulighederne for at blive medejer af Lillebælt Syd. Du kan blive skrevet op ved at sende en mail til vind@sonfor.dk.

Se mere på www.lillebaeltsyd.dk/nyheder


Nyttig information om den offentlige høring og borgermødet

1. marts til 26. april 2024 er der offentlig høring af miljøkonsekvensrapporter (MKR) for havmølleprojektet Lillebælt Syd. Høringen omfatter MKR for hav-delen, MKR for land-delen og udkast til etableringstilladelse.

De godkendte miljøkonsekvensrapporter og Lillebælt Vinds ansøgning om etableringstilladelse til det konkrete projekt er tilgængelige på: https://lillebaeltsyd.dk/forundersogelsen/

Energistyrelsen offentlig høringsmaterialet for hav-delen på https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/havvindmoelleprojekter-i-pipeline

Høringssvar vedr. hav-delen kan sendes til open-door@ens.dk

Miljøstyrelsen offentlig høringsmaterialet for land-delen på https://mst.dk/erhverv/rig-natur/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/landanlaeg-for-lillebaelt-syd-havvindmoellepark

Høringssvar vedr. land-delen kan sendes til mst@mst.dk med henvisning til sagsnr. 2022-22246

Borgermøde afholdes den tirsdag 12. marts 2024, kl. 18.00-21.00 på Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Borgermødet live-streames på https://sonfor.dk/nyheder/live/, hvor der kan stilles spørgsmål i chatten. Eventuelle spørgsmål i salen og på chatten, som ikke kan besvares på mødet, bliver efterfølgende besvaret med offentliggørelse på https://lillebaeltsyd.dk/vil-du-vide-mere/.