Biogasanlægget i Glansager skaber med ny teknologi samspil mellem gas- og elnettet. Når de grønne teknologier kobles sammen, udnytter vi den vedvarende energi bedst muligt.

2023

PtX-delen blev indviet i efteråret dette år

60 %

mere metan på den samme biomasse

Sønderborg er hjemsted for verdens første Power-to-Gas anlæg

Mange har oplevet at køre forbi en række af vindmøller, der står stille, selvom det blæser. Det skyldes, at vindmøllerne kun drejer, når der er brug for strømmen, fordi det er svært at lagre strømmen og bruge den senere. Eller var.

I efteråret 2023 fik biogasanlægget i Glansager nemlig verdens første Power-to-Gas anlæg, der med overskudsstrøm fra solceller og vindmøller kan øge produktionen af biogas. Når vi kobler de grønne teknologier sammen, betyder det samtidigt, at vi kan udnytte den vedvarende energi bedst muligt.

I Power-to-Gas anlægget sættes der strøm til vand i et elektrolyseanlæg, så der dannes brint og ilt. Brinten bliver blandet med biogassen, hvor den går sammen med den CO2, der naturligt indgår i biogas. Ved den nye proces dannes markant mere metan, og derved udnyttes biomassen bedre, samtidig med at CO2’en kommer til gavn. Det særlige ved dette anlæg er et nyudviklet rislefilter, hvor naturligt forekommende mikroorganismer fra biogasproduktionen skaber den grønne metan gennem tilsætning af brint. Når der dannes metan gennem tilsætning af brint, kalder man det e-metan.

Processen giver ca. 60% mere metan på basis af den samme mængde biomasse (gylle, industriaffald, m.m.). Glansager-anlægget får i første omgang en kapacitet, der kan håndtere en fjerdedel af den biogas, der produceres.

Metoden er udviklet i et samarbejde mellem Nature Energy og SDU og gør det meget billigere at producere den grønne gas af CO2 og H2 end gennem en kemisk proces.

Anlægget er en del af ProjectZeros plan for at nå nullet i 2029. Al naturgas skal udfases. Private skal over på fjernvarme og varmepumper, mens virksomheder, der har brug for særligt høje temperaturer i produktionen, skal bruge biogas fra anlæggene i Kværs og Glansager.

Bliv klogere på Power-to-X

Fakta om biogas

Biogas fremstilles ved at opsamle den metan og CO2, der afgives, når organisk materiale går i forrådnelse. Ved denne proces skabes en biogas, der består af 60 procent metan, der kan sendes ud i gasnettet, og 40 procent CO2, som kan fanges, renses og blandt andet bruges i fødevareindustrien, til svejsning og til tøris.

Nature Energys biogasanlæg i Glansager i Sønderborg omdanner hvert år omkring 450.000 ton organisk affald til biogas. Hovedparten er gylle, men der er også 70.000 ton græs, majs og kartoffelskræller og 10.000 ton dybstrøelse. Gyllen, halmstrøelsen og det biologisk industriaffald blandes, hvorefter bakterier i siloerne omdanner massen til metan og kuldioxid.

I dag udgør biogas knap 40 procent af det danske gasforbrug.
Biogas regnes som CO2-neutralt, fordi det CO2 anlægget udleder, også ville blive udskilt, hvis det organiske affald lå ude i naturen.